INTEGRITETSSKYDDSPOLICY – RESULTAT I SVERIGE AB

INTRODUKTION

Denna integritetsskyddspolicy beskriver Resultats integritetsskyddspolicy och processer avseende vår insamling och behandling av personuppgifter samt registrerades rättigheter. Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna integritetsskyddspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya policys. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss på Resultat, läs därför nedan text noggrant. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten och tar dataskyddsförordningen på högsta allvar.

Integritetsskyddspolicyn beskriver hur dina personuppgifter behandlas beroende av vilken relation du har med oss: kandidat, konsult, kontaktperson på kundföretag eller referensperson.

DATASKYDDSOMBUD

Har du frågor om Resultats personuppgiftsbehandling kan du vända dig till vårt dataskyddsombud (DSO) Secify, DSO@secify.net.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG

KANDIDATER

Ändamål

Registrering i kandidatdatabas

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • E-post
 • Lösenord
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Födelsedatum
 • CV
 • Personligt brev
 • Intyg
 • Betyg
 • Andra uppladdade dokument
 • Arbetslivserfarenheter
 • Kvalifikationer
 • Kunskaper
 • Språkkunskaper
 • Körkort
 • Utbildning
 • Jobbpreferenser
 • LinkedIn profil

Rättslig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal

Ändamål

Ansökan om tjänst

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • E-post
 • CV
 • Personligt brev
 • Intyg
 • Andra uppladdade dokument
 • Arbetslivserfarenheter
 • Kvalifikationer
 • Kunskaper
 • Utbildning
 • Intervjuanteckningar
 • Löneanspråk
 • Startdatum
 • Referenser
 • Personlighetstester

Rättslig grund för behandlingen

Vidta åtgärder för att ingå anställningsavtal och rättsligförpliktelse

Ändamål

Förbättrad webbplatsupplevelse

Typ av personuppgifter

 • Klick och besökshistorik,
 • IP-adress
 • Land
 • Datum

Rättslig grund för behandlingen

Resultats berättigade intresse att förbättra tjänsten

Uppgifterna ovan sparas i Resultats kandidatdatabas.

Tänkt på att inte dela med dig personuppgifter av känslig karaktär. Personuppgifter som är av känslig karaktär är följande: personnummer, sexuell läggning, politisk åskådning, hälsotillstånd, religiös övertygelse, etnisk bakgrund, eller facktillhörighet. Om du av någon anledning ändå vill lämna personuppgifter av känslig karaktär så anser vi att du samtycker till att Resultat sparar och behandlar uppgifterna i kandidatdatabasen. Resultat har dock rätt att radera uppgifter som du lämnar som är av känslig karaktär. Vi söker inte medvetet uppgifter om barn.

Hur vi samlar in och använder (behandlar dina personuppgifter)

 1. Skapa profil och söka jobb

För att Resultat ska kunna erbjuda jobbsökningsfunktionen (”Tjänsten”) baserad på ert godkännande utav användarvillkoren behandlar vi följande information, ditt namn, ditt användarnamn, lösenord, e-mail, telefonnummer, adress och födelsedatum samt även personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till intyg, kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, preferenser, intressen och uppgift om vilja till omlokalisering. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation om aktuellt. Kandidater kan själva när som helst redigera sin egen användarprofil.

Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, administrering av din ansökan och att informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande.

 1. Intervjuer, kunskapstester och referenstagning

Om du deltar vid intervjuer och/eller genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser från relevanta källor. Vi kan komma att använda tredje parter för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner.

 1. Ändamål för att behandla dina personuppgifter

Såsom förklarats ovan, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den rekryteringstjänst som vi avtalat, skapa profil och vara sökbar för våra rekryterare, intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt din kommunikation med oss. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive testning av tjänsten. Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst och skada till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer. Vi kommer också att spara dina uppgifter för framtida rekryteringar. Det är viktigt att veta att om du väljer att ta en anställning hos Resultat behöver du lämna personuppgifter för att Resultat skall uppfylla krav i anställningsavtal, lagar och kollektivavtal.

KONSULTER

Ändamål

Administrera anställning, ingå anställningsavtal

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Bankkontonummer
 • Kontaktperson
 • Lön
 • Tjänstgöringsområde
 • Befattning
 • Arbetstid
 • Anställningsform
 • Signatur

Rättslig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal

 

Ändamål

Följa upp arbete hos kund, administrera uthyrning

Typ av personuppgifter

 • Feedbacksamtal från konsult
 • Feedbacksamtal från kund
 • Sjukfrånvaro
 • Läkarintyg
 • Tidrapportering
 • Lön
 • Lönekartläggning
 • Pension

Rättslig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal, Rättslig förpliktelse

 

Ändamål

Tidrapportering till kund

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • Arbetad tid (timmar och datum)
 • Pris

Rättslig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal

 

Ändamål

Administrera avslut hos Resultat, Övergång till kund

Typ av personuppgifter

 • Arbetsgivarintyg
 • Avslutsamtal

Rättslig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal

Uppgifterna ovan sparas i Resultats konsultdatabas.

Resultat och det kundföretag du är uthyrd till är självständigt personuppgiftsansvariga, det innebär att parterna är ansvariga var för sig, för den personuppgiftsbehandling de utför. Som uthyrd konsult ansvarar kund för att informera dig om den personuppgiftsbehandling de utför.

REFERENSER

Ändamål

Inhämta referensutlåtande om kandidat för att säkerställa lämplighet till tjänst. Kontaktuppgifterna kan också sparas för sälj-bearbetningssyfte.

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • Titel
 • Telefonnummer
 • Referensutlåtande
 • E-post

Rättslig grund för behandlingen

Intresseavvägning

Uppgifterna sparas i Resultats kandidatdatabas, Resultat kan också spara kontaktuppgifterna i kunddatabasen för prospektering, som intresseavvägning som rättslig grund.

KONTAKTPERSON PÅ KUNDFÖRETAG

Ändamål

Prospektering och försäljningsaktiviteter

Typ av personuppgifter

 • Namn
 • Titel
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Arbetsgivare
 • Arbetsplats
 • Mötesanteckningar

Rättslig grund för behandlingen

Intresseavvägning

Uppgifterna sparas i Resultats kunddatabas.

DIN KORRESPONDENS MED RESULTAT AB

Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Som alltid, om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta vår DSO enligt kontaktuppgifter ovan.

NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA

Personuppgiftsbiträden

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster. Personuppgiftsbiträdens personuppgiftsbehandling regleras av personuppgiftsbiträdesavtal.

Kunder

Dina personuppgifter som du anger kan komma att delas till det kundföretag som du är intresserad av att arbeta hos. I regel delar vi dina personuppgifter till kund endast om du är i slutskedet av rekryteringsprocessen och naturligtvis om du blir uthyrd till konsulten.

Koncernbolag

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern, t.ex. Secify by Sweden AB som verkar som Resultats DSO.

Myndigheter

När lagstiftning kräver kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket eller Försäkringskassan.

Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen (till exempel att följa en husrannsakan, föreläggande eller domstolsbeslut, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeure händelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag.

DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan hos Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Om du anser att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till imy@imy.se.

Rätt att återta ditt samtycke: I de fall en behandling grundar sig på samtycke har du närsomhelst rätt att återta ditt samtycke.

Rätt till insyn (registerutdrag): Du har rätt att utan kostnad 1 gång/år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig samt en kopia på uppgifterna.

Rätt till rättelse: Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart.

Rätt till begränsning: Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter.

Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen om du anser den felaktig.

Rätt till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderad (med förbehåll för vissa undantag).

Rätt till dataportabilitet: Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig.

Resultat svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan inkommit. Om förfrågan nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad. För att nyttja rättigheterna ovan, kontakta vår DSO enligt kontaktuppgifter ovan. För att utöva dina rättigheter för de uppgifter kund kan spara om dig ber vi kontakta dem skilt, men vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med kunden.

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

DATALAGRING

Din registrering innebär att Resultat kommer att lagra och använda dina personuppgifter i rekryteringsändamål fram tills inaktualitet*, om du inte begär att få dem raderade. Vi kommer att göra e-postutskick med bestämda tidsintervall för att fråga dig om du fortsatt vill vara med i vår kandidatdatabas. För mer information om var och för hur länge som vi behandlar dina personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen kontakta vår DSO.

* Kandidat och konsultuppgifter sparas 15 år, eller tills ni begär dem borttagna. Referenspersoner och kontaktpersoner på kundföretag sparas till dess att de är inaktuella, t.ex. byte av arbetsgivare, tjänst m.m. eller tills ni begär dem borttagna.